Αρχική | πίσω

Facebook |Twitter 

 

Μεταπτυχιακό σεμινάριο (2005-2006, Χειμερινό εξάμηνο)
 
Η πολιτική του πολιτισμού (Cultural Policy)

 


 
Διδάσκοντες
Αντώνης Λιάκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μυρσίνη Ζορμπά, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, Μέλος Ευρωκοινοβουλίου 2000-2004
Βασίλης Βουτσάκης, Δρ. Φιλοσοφίας του Δικαίου, διδάσκων στο Νομικό Τμήμα
 
Δευτέρα 7-9 Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας του Δικαίου, Ιπποκράτους 33
 
 
 
Τι είναι η πολιτική του πολιτισμού, πού και πώς θεμελιώνεται, είναι ή όχι αντικείμενο δικαιώματος και τι μορφής δικαιώματος,  ποιο είναι το περιεχόμενό της, ποιους ή ποιες αφορά, ποια είναι η προβληματική της άσκησής της, ποια μοντέλα υπάρχουν, πώς εξελίσσεται, ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια πολιτική πολιτισμού ασκήθηκε στην Ελλάδα;
 
 
 
Πρόγραμμα
 
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου
Α. ΛΙΑΚΟΣ
Εισαγωγή, Συζήτηση για τις έννοιες
Βιβλιογραφία: Norbert Elias, Η εξέλιξη του πολιτισμού, (Μτφρ. Ε. Βαϊκούση) Αθήνα, Νεφέλη 1997, σ. 71-124 (Για την κοινωνιο-γένεση της αντίθεσης μεταξύ «κουλτούρας» και «πολιτισμού»).
 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου
Α. ΛΙΑΚΟΣ
Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies)
Βιβλιογραφία: Raymond Williams, Κουλτούρα και Ιστορία (Εισαγωγή-Μετάφραση, Β. Αποστολίδου), Αθήνα, Γνώση, 1994, σ. 11-84,137-178, 249-260, 297-344
 
 
Τετάρτη** 9 Νοεμβρίου
Α. ΛΙΑΚΟΣ
Η κουλτούρα ως δίχτυ σημασιών
Βιβλιογραφία: Cleeford Gertz, Η ερμηνεία των πολιτισμών, (Μτφρ. Θ.Παραδέλλης) Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2003, Κεφ. 1,2,3,8 (15)
* *Προσοχή στην αλλαγή ημέρας μόνο για αυτό το σεμινάριο
 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου
Α. ΛΙΑΚΟΣ
Η «πολιτισμική στροφή»
Βιβλιογραφία:Victoria Bonnel and Lynn Hunt(ed.), Beyond the Cultural Turn, University of California Press, 199, Introduction, 1-35, William Sewell, The Concepts of Culture, 35-61, Richard Biernacki, Method and Metaphor after the New Cultural History, 62- (To άρθρο του Sewell, εμπλουτισμένο και στο  Gabrielle Speigel (ed.), Practising History, Routledge 2005, 76-95
 
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
Β. ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ
Σχέσεις ατόμου και πολιτείας στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία
Βιβλιογραφία: W. Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας (Αθήνα: Εκδοσεις Πόλις, 2005), κεφ. 2, 3 και 5
Για εμβάθυνση:
C. Larmore, «The Moral Basis of Political Liberalism», Journal of Philosophy XCVI (1999), σελ. 599-625, D. Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism (Oxford: Oxford University Press, 1965), G. Sher, Beyond Neutrality (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), κεφ. 9
 
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου
Β. ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ
 Ο πολιτισμός ως οικονομική πρακτική και το κράτος - εγγυητής της αγοράς
Βιβλιογραφία: R. Dworkin, «Can a Liberal State Support Art?», στον ίδιο, A Matter of Principle (Oxford: Clarendon Press, 1986), σελ. 221-233
Για εμβάθυνση:
G. Harsanyi, «Morality and the theory of rational behaviour», στο A. Sen – B. Williams, Utilitarianism and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), σελ. 39-62 , J. Farchy – D. Sagot-Duvauraux, Economie des politiques culturelles (Paris: PUF, 1994), σελ. 19-41, ιδίως 42-46
 
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου
Β. ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ
Βιβλιογραφία: Ο πολιτισμός ως συνιστώσα της ευδαιμονίας και το κράτος – προαγωγός του αγαθού
 C. W. Maris, «The Liberal Arts: Should a Liberal State Support the Arts?», in G. den Hartogh, The Good Life as a Public Good (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000), σελ. 81-105
Για εμβάθυνση:
J. Raz, The Morality of Freedom (Oxford: Clarendon Press, 1986), κεφ. 11, 12, 14 και 15, A. Kernohan, Liberalism, Equality, and Cultural Oppression (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), κεφ. 4
 
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2005
Β. ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ
Ο πολιτισμός ως όρος της αυτονομίας και το κράτος εγγυητής του ορθού
Βιβλιογραφία: W. Kymlicka, «The Value of Cultural Membership», στον ίδιο, Liberalism, Community, and Culture (Oxford: Clarendon Press, 1989), σελ. 162-181, A. Renaud – S. Mesure, Alter Ego (Αθήνα: Πόλις, 2004), Μέρος ΙΙ, κεφ. 2
Για εμβάθυνση:
Ν. Fraser, «Recognition without Ethics?», σε S. Lash και M. Featherstone (επιμ.), Recognition and Difference (London: SAGE Publications, 2002), σελ. 21-41, R. Lister, «Towards a Citizen’s Welfare State. The 3+2 ‘R’s of Welfare Reform», σε S. Lash και M. Featherstone (επιμ.), Recognition and Difference (London: SAGE Publications, 2002), σελ. 91-111, D. Schwartz, Art, Education, and the Democratic Commitment. Α Defense of State Support for the Arts (Dordrecht: Kluwer Akademic Publishers, 2000), κεφ. 2 και 3
 
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2005
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
 Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στόχοι, προϋποθέσεις, μοντέλα, μέσα παρέμβασης, αξιολόγηση.
 Βιβλιογραφία -Πηγές:
--Bennett T., Grossberg L., Morris M., New Keywords, London, Blackwell, 2005, σελ. 63-69, 258-260, 280-286,
-Σύνοψη του κεφαλαίου “Les politiques de la culture” του Guy Saez από το βιβλίο των Grawitz M., Leca J., Traite de science politique. 4. Les politiques publiques, Paris, PUF, 1985.
-McGigan J., Rethinking Cultural Policy, London, Open University Press, 2004. σελ. 33-60.
-www.culture.gov.uk
  -www.culture.gouv.fr
 
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2006
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πολιτισμική κληρονομιά, διεύρυνση του κοινωνικού κράτους, ελεύθερος χρόνος, ποιοτική και λαϊκή κουλτούρα, ΜΜΕ, αναζήτηση ιδεολογικής ηγεμονίας.
Βιβλιογραφία-Πηγές:
-Hobsbawm E., Ranger T., Η επινόηση της παράδοσης, (Μτφρ. Θ. Αθανασίου), Αθήνα, Θεμέλιο, 1983/2004., σελ. 9-24,
-Ιστορία του νέου ελληνισμού, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003. τ. 10ος, σελ. 183-277,
--www.culture.gr.,
- Γ’ ΚΠΣ για τον πολιτισμό.
 
 
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2006
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Νομική βάση του πολιτισμού στην Ε.Ε., θεμελιώδη αξιώματα, διεθνής διάλογος, διακυβεύματα,  προοπτικές.
Βιβλιογραφία-Πηγές:
-΄Αρθρο 151 των Ευρωπαϊκών Συνθηκών για τον πολιτισμό,
-‘Εκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτιστική βιομηχανία,
-www.europarl.eu.int/committees/cult_home.htm
-europa.eu.int/comm./culture
-http://www.unesco.org,
-www.iccpr2006.com,
-www.cpanda.org
 
 
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2006
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παγκοσμιοποίηση, οικονομικές παράμετροι, κοινωνική συνοχή, εκπαίδευση και πολιτισμός, λαϊκή κουλτούρα, ΜΜΕ, κοινωνία της πληροφορίας, πολιτιστική ανάμειξη, Πολυπολιτισμικότητα, πολιτιστική διπλωματία.
Βιβλιογραφία-Πηγές:
-Bennett T., Grossberg L., Morris M., New Keywords, London, Blackwell, 2005, σελ. 94-99, 146-150, 186-189, 211-214, 226-229, 262-264.
-Bourdieau P., The production of belief: contribution to an economy of symbolic goods, London, Hogarth, 1977. σελ. 131-137.
-Scullion A., Garcia B., “ What is Cultural Policy Research?”, The International Journal of Cultural Policy, vol.11. σελ.113-128.  
 
Ημερίδα για την παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών του σεμιναρίου
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2006
 
 
Το σεμινάριο θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα 7-9 στο Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας του Δικαίου, Ιπποκράτους 33. Εναρξη, 24 Οκτωβρίου
Πληροφορίες: aliakos@otenet.gr
Βιβλιογραφία και φάκελος φωτοτυπιών στο Σπουδαστήριο.


design by netsupport.gr